Alle Verzekeringen vergelijken

Alle verzekeringen

Wij bieden een overzicht van alle verzekeringen voor particulieren en bedrijven. Over elke verzekering wordt uitgebreide informatie verstrekt, zodat duidelijk wordt welke dekking de verzekering biedt. Er kan direct een keuze worden gemaakt voor een van de verzekeringen, die simpel en snel online kan worden afgesloten.

Iedereen krijgt te maken met het afsluiten van een verzekering, die al dan niet verplicht kan zijn. Een autoverzekering in de vorm van een WA-verzekering is bijvoorbeeld verplicht voor autobezitters. Die verplichting geldt ook voor een opstalverzekering voor degene, die een eigen woning bezit met een hypotheek. Het is verstandig om een inboedelverzekering af te sluiten, zodat eventuele schade bij brand of inbraak kan worden vergoed. Ook een uitvaartverzekering is aan te raden, zodat nabestaanden niet belast worden met de kosten. Zekerheid op recht kan verkregen worden met een rechtsbijstandverzekering en wie veel op vakantie gaat, kan goed uit zijn met een reisverzekering.

Het aanbod van verzekeringen is groot en daarom bieden wij inzicht in de mogelijkheden. Door gerichte informatie te verstrekken over de verschillende verzekeringen. Direct online de gewenste verzekering afsluiten met inzicht in de kosten. Snel en simpel elke verzekering geregeld tegen een aantrekkelijke premie. Dat is wat verzekering.net te bieden heeft.

Autoverzekering

Iedereen die een auto koopt is op grond van de WAM, Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen, verplicht een WA-verzekering af te sluiten. Dit is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, waarmee schade wordt gedekt, die wordt toegebracht aan het bezit van derden of aan een persoon zelf. De consument heeft daarnaast de vrijheid om een aanvullende schadeverzekering voor de auto af te sluiten.

WA- verzekering

De WA-verzekering dient dus eigenlijk ter bescherming van derden en is om die reden dan ook verplicht gesteld. Schade aan de eigen auto wordt uitgesloten bij de WA-verzekering en daarvoor kan de consument een aanvullende autoverzekering afsluiten in de vorm van een beperkt casco verzekering of voor de meest uitgebreide autoverzekering de allrisk autoverzekering. Voor oudere auto’s geldt dat deze vorm van verzekering in principe voldoende is. Hierbij kan er gedacht worden aan auto’s met een leeftijd van boven de 8 jaar. Is er sprake van een jongere auto, dan kan er gekozen worden voor een van de twee aanvullende verzekeringen.

Gedeeltelijk casco verzekering

Naast het verplichte WA-deel van de autoverzekering biedt de beperkt casco autoverzekering ook de schade, die het gevolg is van de in de polis opgesomde gebeurtenissen. Hierbij kan het gaan om diefstal van de auto of schade aan een auto, die in brand gevlogen is, maar bijvoorbeeld ook een botsing met een overstekend dier. De basis van deze autoverzekering is gelegen in het gegeven dat de schade aan de auto niet door eigen toedoen is veroorzaakt, bijvoorbeeld omdat de auto in een slip is geraakt.

All risk autoverzekering

De all risk autoverzekering wordt ook wel volledig casco verzekering genoemd en biedt de meest uitgebreide dekking op het gebied van autoverzekeringen. Belangrijk bij deze verzekering is dat de schade ook wordt gedekt, als er sprake is van het zelf veroorzaken van de schade zoals het in een slip geraken of een eenzijdig ongeval. De dekking van de schade strekt zich uit tot elke gebeurtenis, die plaatsvindt op basis van het principe ‘van buiten komend onheil’. De all risk autoverzekering wordt meestal afgesloten voor nieuwe auto’s met een leeftijd tot drie jaar.

Premie autoverzekering

De hoogte van de premie van de autoverzekering is afhankelijk van verschillende aspecten. In de eerste plaats is het soort autoverzekering, die wordt afgesloten natuurlijk van belang. De premie van een all risk verzekering ligt beduidend hoger dan de premie voor een WA-verzekering. Verder zijn de leeftijd van de autobezitter, maar ook de dagwaarde van de auto van belang. Ook de woonplaats heeft invloed op de premie van de autoverzekering. Het meeste voordeel op een lage premie kan behaald worden door een groot aantal schadevrije jaren, dat kort weg ook wel bekend staat onder de naam van no-claim korting. U kunt via deze website direct online de autoverzekering van uw keuze afsluiten.

Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering is een verzekering, die de kosten van een uitvaart kan dekken. Een uitvaartverzekering is een van de verzekeringen, die zeer belangrijk is om af te sluiten. Door het afsluiten van een uitvaartverzekering, wordt voorkomen dat de nabestaanden te maken krijgen met hoge kosten die aan een begrafenis of crematie verbonden zijn. Er zijn overigens wel meerdere mogelijkheden met betrekking tot de dekking van de uitvaartverzekering en de wijze waarop de uitvaartverzekering tot uitkering komt.

Uitvaartverzekering in natura

Bij een uitvaartverzekering in natura wordt er bij aanspraak geen geld uitgekeerd, maar worden de in de polis overeengekomen voorwaarden uitgevoerd voor rekening van de verzekeraar. Dit betekent dat er diensten worden geregeld en producten worden verstrekt. Hierbij kan er gedacht worden aan de kist, waarin de overledene wordt opgebaard, maar ook aan de rouwkaarten, een advertentie in de krant en de kosten van de uitvaart zelf. Het voordeel van een uitvaartverzekering in natura, is dat nabestaanden na het overlijden minder hoeven te regelen. Overigens geldt er wel vaak een beperking ten aanzien van de diensten en goederen, zoals een beperkt aantal volgauto’s, maar die voorwaarden worden in de polis opgenomen.

Reguliere uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering kan ook worden afgesloten op basis van een verzekerd bedrag, waarbij de nabestaanden tot aan de hoogte van het bedrag de gemaakte kosten voor de uitvaart kunnen zien worden vergoed. De uitvaartverzekering wordt niet rechtstreeks uitbetaald aan de nabestaanden, maar na het overleggen van nota’s kunnen de kosten worden terugbetaald. Bijvoorbeeld in de situatie dat er een bloemstuk wordt uitgezocht of een advertentie in de krant wordt geplaatst. Het is wel raadzaam dat de uitvaartverzekering niet voor een te laag bedrag wordt afgesloten, zodat nabestaanden alsnog kosten moeten maken voor een volledige uitvaart. Veel van de verzekeraars bieden bij een dergelijke uitvaartverzekering ook de mogelijkheid een deel van de diensten te verzorgen, zodat deze zorg voor een deel uit handen van de nabestaanden uit handen kan worden genomen.

Premie of koopsom uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering kan op verschillende manieren worden afgesloten. Een gangbare manier is om periodiek een premie te betalen voor de uitvaartverzekering gedurende een overeengekomen periode. Een andere mogelijkheid is het afsluiten van een uitvaartverzekering op basis van een koopsom, waarbij er eenmalig een bedrag wordt ingelegd. De hoogte van de premie en van de koopsom kan per uitvaartverzekeraar verschillen. U kunt hier direct van de mogelijkheid gebruik maken online een uitvaartverzekering af te sluiten.

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering is een belangrijke verzekering, want hiermee wordt dekking geboden tegen schade, die de inboedel kan oplopen als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen als brand, inbraak, waterschade en diefstal. Met betrekking tot de dekking van de inboedelverzekering zijn er verschillende keuzemogelijkheden zoals een extra uitgebreide inboedelverzekering of een all risk inboedelverzekering.

Uitgebreide inboedelverzekering

De uitgebreide inboedelverzekering kan gezien worden als de basisverzekering voor de inboedel. Tot de inboedel worden alle roerende zaken gerekend, dit tot de particuliere huishouding behoren zoals meubels, maar ook fietsen en kleine huisdieren. De uitgebreide inboedelverzekering biedt onder meer dekking tegen brand, storm, waterschade, diefstal en vandalisme. Kostbaarheden zoals sieraden worden veelal tot een bepaald bedrag gedekt door de inboedelverzekering. Als er sprake is van waardevolle kostbaarheden, waarvan de waarde het dekkingsbedrag overschrijdt, is het aan te raden om een aparte kostbaarhedenverzekering af te sluiten of het bedrag in de voorwaarden van de inboedelverzekering te verhogen.

Extra uitgebreide inboedelverzekering

Als er sprake is van een extra uitgebreide inboedelverzekering, dan zijn er aanvullende dekkingen op de uitgebreide inboedelverzekering. Een voorbeeld van een gebeurtenis, die onder een extra uitgebreide inboedelverzekering kan vallen is schade aan voedselproducten in de koelkast en vriezer als gevolg van stroomuitval of schade door neerslag, die vanaf buiten de woning indringt. Is er sprake van de meest uitgebreide inboedelverzekering, dan wordt er ook wel over een all risk inboedelverzekering gesproken. In dat geval biedt de verzekering dekking tegen alle schade, die voortvloeit uit van buitenkomend onheil, maar kent de verzekering toch ook nog een aantal beperkingen.

Keuze voor een inboedelverzekering

Bij de keuze voor een inboedelverzekering kan de consument een afweging maken tussen de waarde van de inboedel en het type inboedelverzekering dat daarvoor het beste kan worden afgesloten. Als elke onzekerheid moet worden uitgesloten biedt de all risk inboedelverzekering uitkomst, maar dan moet er ook rekening worden gehouden met een hogere premie. Bij het afsluiten van een inboedelverzekering wordt de verzekerde som vastgesteld. De inboedel kan getaxeerd worden of er kan gebruik worden gemaakt van een inboedelwaardemeter. Bij dekking van de inboedelverzekering wordt er over het algemeen uitgegaan van de dagwaarde van de inboedel, maar daar zijn ook weer enkele uitzonderingen op. U kunt hier gebruik maken van de mogelijkheid om online de gewenste inboedelverzekering af te sluiten.

Algemene informatie over verzekeringen

Verzekeringen maken deel uit van het dagelijks bestaan en bieden dekking voor uiteenlopende zaken. Er zijn verzekeringen die op grond van de wet verplicht zijn gesteld en er zijn verzekeringen, waar de consument zelfstandig een keuze voor kan maken om voor bepaalde risico’s dekking tegen schade te kunnen verkrijgen.

Verplichte verzekeringen

Er zijn een aantal verplichte verzekeringen die wettelijk verplicht zijn. De verplichting van de verzekering geldt in zoverre, dat elke consument wel de vrijheid heeft om zelf een verzekeraar uit te kiezen, waar de verzekering wordt afgesloten. De basisverzekering voor ziektekosten is een voorbeeld van een verplichte verzekering. Deze basisverzekering kan vervolgens naar wens worden uitgebreid met een aanvullende zorgverzekering. Dit principe is ook van toepassing op de autoverzekering. Daarvoor geldt dat autobezitters minimaal een WA-verzekering moeten afsluiten, maar zelf de vrije keuze hebben om een extra verzekering in de vorm van een allrisk verzekering of een gedeeltelijk casco verzekering af te sluiten. Consumenten die een eigen woning in het bezit hebben, waar een hypotheek op rust krijgen te maken met het verplicht afsluiten van een opstalverzekering. Op deze wijze zijn er tal van verzekeringen verplicht, waarmee dekking wordt gegeven aan eventuele schade of kosten van zorg in het geval van de zorgverzekering.

Niet verplichte verzekeringen

Het aanbod van niet verplichte verzekeringen is groter en biedt de consument alle gelegenheid om naar eigen inzicht een keuze te maken welke risico’s afgedekt moeten worden. Voor een aantal verzekeringen geldt dat het altijd raadzaam is om deze af te sluiten zoals een inboedelverzekering en een uitvaartverzekering. Er zijn echter ook verzekeringen, waar in verhouding minder vaak een beroep op wordt gedaan zoals de rechtsbijstandsverzekering. Bij het op vakantie gaan is het van belang om de goederen te verzekeren tegen diefstal of schade en daarbij kan er een keuze worden gemaakt tussen een kortlopende reisverzekering of een doorlopende reisverzekering. Voor elke verzekering moet een premie betaald worden en dat maakt het interessant om af te wegen of een verzekering wel gewenst is of als minder noodzakelijk wordt geacht. Hierbij kan in overweging genomen worden of het eventuele risico zelf kan worden gedragen of dat de verwachting is dat dit niet het geval is.

Eigen risico bij verzekeringen

Bij een groot deel van de verzekeringen kan er sprake zijn van een al dan niet vrijwillige vorm van eigen risico. Er zijn verzekeringen, waarbij er sprake is van een verplicht eigen risico, maar er zijn ook verzekeringen, waarbij de consument kan aangeven of er een hoger eigen risico gewenst is. Het voordeel van een hoog eigen risico is dat de premie van de verzekering daarop aangepast wordt in het voordeel van de consument. Wie de voorkeur geeft aan een hoger eigen risico bij bepaalde verzekeringen, kan dus rekenen op een lagere premie.